REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną na podstawie niniejszego REGULAMINU jest ALLFORMOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Olsztynie (10-801 Olsztyn) przy ul. Sielskiej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000775384, NIP: 7393925068, kapitał zakładowy 5.000 zł zwana dalej „ALLFORMOTO”.

 2. Niniejszy REGULAMIN określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. ALLFORMOTO świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z REGULAMINEM.

 4. KLIENT nie ponosi kosztów korzystania z SERWISU.

§ 2 DEFINICJE

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

  1. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca zgodnie z przepisami prawa działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży samochodów, ZAREJESTROWANA w SERWISIE.

  2. E-MAIL KLIENTA – adres e-mail podany podczas rejestracji przez KLIENTA, na który będą wysyłane wszelkie powiadamiania dotyczące współpracy w szczególności informację o kończącym się okresie ubezpieczenia.

  3. SERWIS – udostępnione przez ALLFORMOTO narzędzie informatyczne dostępne na stronie www.allformoto.pl umożliwiające KLIENTOM realizację operacji handlowych przez Internet, w tym zawieranie umów ubezpieczenia na odległość, dostęp do swoich danych w historii umów ubezpieczeń zawartych za pośrednictwem ALLFORMOTO, ważnych dokumentów i informacji związanych z realizacją umów ubezpieczenia,

  4. REGULAMIN – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

  5. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,

  6. ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie KLIENTA, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,

  7. RODZAJ POJAZDU – określony w dowodzie rejestracyjnym ubezpieczanego pojazdu rodzaj pojazdu.

 1. ZAMÓWIENIE POLISY – pierwsze zamówienie polisy na dany samochód,

 2. WZNOWIENIE POLISY – kolejne zamówienie polisy na samochód ubezpieczony za pośrednictwem ALLFORMOTO,

 3. WZNOWIENIE W CENIE PROMOCYJNEJ – co drugie wznowienie aktywnej polisy zawartej na okres 90 dni najpóźniej w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia.

 4. KONTO KLIENTA – część SERWISU dostępna tylko dla KLIENTA, która umożliwia zarządzanie zakupionymi polisami, zamawianie nowych polis oraz wznawianie polis już zawartych, opłacanie ich, zapewnia dostęp do danych KLIENTA oraz możliwość wprowadzania w nich zmian. Ponadto KLIENT ma dostęp do historii polis zakupionych i zakończonych.

 5. REJESTRACJA – zarejestrowanie KLIENTA w SERWISIE.

§ 3 ZASADY WSPÓŁPRACY

 1. ALLFORMOTO drogą elektroniczną świadczy usługę polegającą na umożliwieniu zawarcia na odległość umów ubezpieczenia.

 2. Zainteresowany nawiązaniem współpracy z ALLFORMOTO i korzystaniem z SERWISU, musi wypełnić na stronie internetowej: www.allformoto.pl/rejestracja-komisu/ formularz, w którym podaje swoje dane oraz składa oświadczenia: o zapoznaniu się i akceptacji REGULAMINU oraz o zapoznaniu się i akceptacji POLITYKI PRYWATNOŚCI. W przypadku wątpliwości co do możliwości nawiązania współpracy, ALLFORMOTO może poprosić zainteresowanego współpracą o przedstawienie dodatkowych informacji potwierdzających, że zajmuje się on handlem samochodami (np. podanie strony internetowej z ofertą pojazdów zainteresowanego współpracą przeznaczonych do sprzedaży). Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia zainteresowany współpracą otrzymuje na adres e-mail podany w formularzu wiadomość: „Gratulacje! Rejestracja w SERWISIE ALLFORMOTO zatwierdzona”, co potwierdza, że został rejestrowany jest jako KLIENT SERWISU.

 3. Po złożeniu oświadczeń o którym mowa w ust. 2, KLIENT może otrzymać propozycję zawarcia umowy ubezpieczenia przygotowaną w oparciu o dane zadeklarowane i wprowadzone przez KLIENTA do SERWISU oraz w oparciu o dane zgromadzone w bazie danych prowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

 4. KLIENT potwierdza wolę zawarcia umowy ubezpieczenia poprzez wybór w SERWISIE opcji „ZAMÓW POLISĘ”.

 5. Dokumenty dotyczące propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia, zawartej umowy ubezpieczenia oraz polisa wysyłane są na E-MAIL KLIENTA.

 6. KLIENT ma możliwość zawierania w SERWISIE ALLFORMOTO umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów osobowych i ciężarowych (tj. umowy ubezpieczenia w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych), z zastosowaniem preferencyjnej składki, obliczanej i opłacanej na zasadach określonych w niniejszym REGULAMINIE. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim dotyczą wyłącznie pojazdów zarejestrowanych w Polsce, których KLIENT jest właścicielem lub posiadaczem w związku z zawarciem umowy komisu, przeznaczonych do sprzedaży i związanych z nią jazd próbnych.

 7. ZAMÓWIENIE POLISY, WZNOWIENIE POLISY, WZNOWIENIE W CENIE PROMOCYJNEJ, ZGŁOSZENIE SPRZEDAŻY – ALLFORMOTO realizuje tylko za pośrednictwem SERWISU. Zgłoszenia w innej formie nie będę realizowane.

 8. ALLFORMOTO informuje KLIENTA o kończącym się okresie ubezpieczenia zamówionego w SERWISIE poprzez wysyłanie wiadomości na E-MAIL KLIENTA o godzinie 8:00 rano 3 dni przed jego końcem.

 9. SKŁADKI i PŁATNOŚCI:

  9.1 Składając ZAMÓWIENIE POLISY lub WZNOWIENIE, KLIENT korzysta ze specjalnej zryczałtowanej taryfy na ubezpieczenia krótkoterminowe OC za każdy pojazd w wysokości:

  RODZAJ POJAZDU – OSOBOWY do 5 osób:

  – 142 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt pięć PLN) za polisę na okres 90 dni;

  RODZAJ POJAZDU – OSOBOWY od 6 do 9 osób:

  – 213 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt pięć PLN) za polisę na okres 90 dni;

  RODZAJ POJAZDU – CIĘŻAROWY do 5 osób:

  – 282 PLN (słownie: dwieście trzydzieści pięć PLN), za polisę na okres 90 dni;

  RODZAJ POJAZDU – CIĘŻAROWY od 5 do 9 osób:

  – 423 PLN (słownie: dwieście trzydzieści pięć PLN), za polisę na okres 90 dni;

  9.2 Przy WZNOWIENIU W CENIE PROMOCYJNEJ, KLIENT korzysta ze specjalnej zryczałtowanej taryfy na ubezpieczenia krótkoterminowe OC za każdy pojazd w wysokości:

  RODZAJ POJAZDU – OSOBOWY do 5 osób:

  – 72 PLN (słownie: osiemdziesiąt PLN) za wznowienie polisy na okres 90 dni.

  RODZAJ POJAZDU – OSOBOWY od 6 do 9 osób:

  – 108 PLN (słownie: osiemdziesiąt PLN) za wznowienie polisy na okres 90 dni.

  RODZAJ POJAZDU – CIĘŻAROWY do 5 osób:

  – 142 PLN (słownie: sto osiemnaście PLN), za wznowienie polisy na okres 90 dni.

  RODZAJ POJAZDU – CIĘŻAROWY od 6 do 9 osób:

  – 213 PLN (słownie: sto osiemnaście PLN), za wznowienie polisy na okres 90 dni.

 10. KLIENT zobowiązany jest do opłacania składki w chwili zamówienia. Bez opłacenia składki ZAMÓWIENIE POLISY, WZNOWIENIE POLISY, a także WZNOWIENIE W CENIE PROMOCYJNEJ nie zostanie zrealizowane.

 11. Przy zawieraniu nowej umowy ubezpieczenia OC, ALLFORMOTO może odmówić zastosowania taryfy wskazanej w ust. 4 jeżeli uzna, że na ubezpieczenie danego pojazdu przy zastosowaniu tej taryfy, nie pozwala ocena ryzyka ubezpieczeniowego.

 12. ALLFORMOTO zastrzega sobie prawo zablokowania KLINETOWI dostępu do SERWISU w szczególności w przypadku stwierdzenia:

  12.1 niezastosowania przez KLIENTA składki należnej za dany RODZAJ POJAZDU,

  12.2 zawarcia przez KLIENTA polisy OC na pojazd będący przedmiotem wynajmu.

 13. ZAMÓWIENIE POLISY, WZNOWIENIE POLISY, a także WZNOWIENIE W CENIE PROMOCYJNEJ realizowane są 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, a w soboty, niedziele i święta w godzinach od 9:00 do 14:00 ZAMÓWIENIE POLISY, WZNOWIENIE POLISY, a także WZNOWIENIE W CENIE PROMOCYJNEJ zamówione po wyżej wskazanym czasie, realizowane będą kolejnego dnia po godzinie 9:00.

 14. Płatności realizowane są za pośrednictwem Serwisu Przelewy24.

 15. Serwis Przelewy24 pobiera opłaty w wysokości:

  Nazwa Prowizja Nazwa Prowizja Nazwa Prowizja Nazwa Prowizja
  Alior – Raty 0,00% Bank PEKAO S.A. 1,15% Płacę z Plus Bank 1,15% Przekaz tradycyjny 1,15%
  mBank- Raty 0,00% Volkswagen Bank 1,15% e-transfer Pocztowy24 1,15% NestPrzelew 1,15%
  Santander-Przelewy24 1,15% Bank Millennium 1,15% Banki Spółdzielcze 1,15% BNP Paribas Płacę z Pl@net 1,15%
  Płacę z Inteligo 1,15% Płacę z Alior Bankiem 1,15% Bank Nowy S.A. 1,15% mBank – mTransfer 1,15%
  Płacę z iPKO (PKO BP) 1,15% Płacę z BOŚ 1,15% VeloBank 1,15% mBank (Usługa ITP) 1,15%
  Credit Agricole 1,15% Płać z ING 1,15% BLIK 1,15% SkyCash 1,90%
  Toyota Bank 1,15% Płacę z CityHandlowy 1,15% Użyj przedpłaty 1,15%

§ 5 WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE W CELU SKORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

 1. Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie przez KLIENTA dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji: komputer podłączony do sieci Internet, korzystający z przeglądarek internetowych: Microsoft Edge, Google Chrome lub Mozilla Firefox oraz posiadanie Adresu elektronicznego.

 2. ALLFORMOTO wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną. Ryzyko wystąpienia takich zagrożeń należy traktować jako potencjalne, jednakże może ono wystąpić pomimo zastosowania przez ALLFORMOTO i inne podmioty realizujące prace na jej rzecz środków zabezpieczających infrastrukturę informatyczną odpowiadającą za działanie SERWISU. Do podstawowych zagrożeń należy zaliczyć: złośliwe oprogramowanie, programy szpiegujące, włamanie do systemu informatycznego KLIETA oraz kradzież sprzętu. W celu minimalizacji wystąpienia takich ryzyk, KLIENT powinien należycie zabezpieczyć swój sprzęt komputerowy, w szczególności:

  a) instalując i używając jedynie legalne oprogramowanie, co do którego ma zapewnione wsparcie producenta i co do którego otrzymuje aktualizacje przynajmniej w zakresie poprawek bezpieczeństwa;

  b) instalując aktualne poprawki producentów sprzętu i oprogramowania,

  c) instalując aktualne programy antywirusowe oraz zapory sieciowe,

  d) stosując szyfrowanie dysków i innych nośników danych,

  e) stosować odpowiednio długie i skomplikowane hasła, regularnie je zmieniać i nigdy ich nie udostępniać innym osobom.

§ 6 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. KLIENT może złożyć reklamację na świadczenie usług drogą elektroniczną przez ALLFORMOTO.

 2. Reklamacja jest składana pisemnie i przesyłana jest na adres: ALLFORMOTO SP. Z O.O.: Ul. Sielska 7; 10-801 Olsztyn lub na e-mail: biuro@allformoto.pl

 3. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację KLIENTA.

 4. Odpowiedź na Reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania Reklamacji.

 5. Odpowiedź na reklamację przysłana jest w powyższym terminie na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji przez KLIENTA.

 6. ALLFORMOTO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez KLIENTA z SERWISU w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego REGULAMINU.

 7. ALLFORMOTO nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do SERWISU z przyczyn niezależnych od ALLFORMOTO.

 8. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ALLFORMOTO nie odpowiada za szkody powstałe w związku z działaniem SERWISU lub jego użytkowaniem. Ponadto ALLFORMOTO nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności za nieprawidłowości spowodowane wirusami komputerowymi, awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych lub systemów zasilania, ani za błędy w transmisji danych wynikające z opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego dostęp do systemu teleinformatycznego oraz transmisję danych.

§ 7 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

 2. KLIENT zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 3. SERWIS ALLFORMOTO wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z ich zasobów. KLIENT wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies.

 4. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na stronie https://allformoto.pl/regulamin/, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści REGULAMINU za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się KLIENT.

 5. Akceptując REGULAMIN, KLIENT wyrażam zgodę na wystawienie polisy i przekazanie jej za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail bez kontaktu telefonicznego.

 6. Akceptując REGULAMIN, KLIENT oświadcza, że Ubezpieczający jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych lub polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, oraz, że ubezpieczany pojazd przeznaczony jest do kupna lub sprzedaży.

 7. Akceptując REGULAMIN, KLIENT oświadcza, że zna treść art. 27 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i za pośrednictwem SERWISU będzie zawierać ubezpieczenia krótkoterminowe zgodnie z tym artykułem.

 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 9. Regulamin obowiązuje od dnia 21.02.2024r.